تبلیغات
پرسپولیس سرخ | جدیدترین اخبار باشگاه پرسپولیس|PERSPOLISESORKH - کریمی:دکتر گفته دوهفته روی خط مستقیم بدوم / جادوگر به ذوب آهن می رسد

ساعت :
  • اخبار وبسایت شماره یک ...
  • اخبار وبسایت شماره دو ...
  • اخبار وبسایت شماره سه ...
  • اخبار وبسایت شماره چهار ...
1 2 3 4


این متن را تغییر دهید
ادامه را بخوانید »


این متن را تغییر دهید
ادامه را بخوانید »


این متن را تغییر دهید
ادامه را بخوانید »
کریمی:دکتر گفته دوهفته روی خط مستقیم بدوم / جادوگر به ذوب آهن می رسد

پرسپولیس سرخ :ﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ھﺮ ورزﺷﻜﺎری ﺗﻠﺦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ دور ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ.

وﻗﺘﻲ ﺣﺪود دﻗﯿﻘﻪ 75 ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺻﺒﺎ دﭼﺎر ﺿﺮبدﻳﺪﮔﻲ از ﻧﺎﺣﯿﻪ زاﻧﻮ ﺷﺪ ﻓﻜﺮش را ھﻢ ﻧﻤﻲﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ او را از ﻣﯿﺎدﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل دور ﻛﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻲﺷﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺸﻨﮕﭽﻲ ﻧﻤﻲداد ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﺶ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ھﻢ ﻣﻲﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزی ﻛﻢﻛﻢ درد را در زاﻧﻮی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﺮد و ھﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق او را ﻣﺠﺎب ﻛﺮد ﺗﺎ از زاﻧﻮی ﺧﻮد MRI ﺑﮕﯿﺮد.آن روز ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﻲ ﭘﺎی ﻛﺮﻳﻤﻲ ﭘﺎره ﺷﺪه اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺟﻮاب MRI ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮطﻪ را دﻳﺪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ رﺑﺎط MCL او ﭘﺎره ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺪارد. از ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ و طﺒﻖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻓﯿﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ را ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ وزﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد. اﻧﮕﯿﺰه و ﭘﺸﺘﻜﺎر او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺗﺎﻳﯿﺪ ﻛﺮد. او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

از روزی ﻛﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺪاواﻳﺶ را آﻏﺎز ﻛﺮده (25 دی) ﺗﺎ اﻣﺮوز 22 روز ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﺮار ﺑﻮد او ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎﻳﺶ را ﺑﻪطﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﭘﺲ از آن MRI دﻳﮕﺮی از ﭘﺎﻳﺶ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ او ﭘﺲ از 21 روز ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﻛﺮﻳﻤﻲ ھﻤﯿﻦ ﻛﺎر را روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ راﺿﻲ و ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﻣﻄﺐ او ﺧﺎرج ﺷﺪ.

او در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: «ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ در MRI دوﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻚ و ﺷﺒﮫﻪام در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ رﺑﺎط ﭘﺎﻳﻢ ﺑﺮطﺮف ﺷﺪ و ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﻢ ﭘﺲ از دﻳﺪن و ﺑﺮرﺳﻲ MRI ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ از ﭘﺎرﮔﻲ رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﻲ ﻧﯿﺴﺖ.» اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎی او ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ از دﻳﺮوز و طﺒﻖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺑﻮطﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ: «ﻓﻌﻼ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﻪ روی ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪوم اﻟﺒﺘﻪ ﻓﯿﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎی وﻳﮋه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻠﻪ را ھﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دھﻢ.»

اﻣﺎ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دو ھﻔﺘﻪ او اﺟﺎزه ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮوھﻲ را دارد؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪش را ھﻢ دارد. «ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎ را ﻋﻮض ﻛﻨﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، زاﻧﻮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺰﻧﻢ، ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ و زﻳﮕﺰاگ اﻧﺠﺎم دھﻢ. ﺑﻌﺪ از آن اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ اﺟﺎزه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮوھﻲ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورم.»

ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ﻛﺮﻳﻤﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ دور ﺑﻮدن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪهای ﻧﺰدﻳﻚ، ﺗﯿﻤﺶ را ھﻤﺮاھﻲ ﻛﻨﺪ: «ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ھﺮ ورزﺷﻜﺎری ﺗﻠﺦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ دور ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم وﻗﺘﻲ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﻢ ﺑﻪطﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮطﺮف ﻣﻲﺷﻮد، از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ ھﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.»

اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدن، ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﺰد ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﻳﻚ اﻣﺮ ذاﺗﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ اﻳﻨﻄﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ او در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﺶ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در وﺿﻌﯿﺖ 70 درﺻﺪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺶ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد.موضوع : اخبار بازیکنان
نویسنده مطلب : Nima Hoseinkhan
نظرات ارسال شده برای این مطلب
این نظر توسط Do compression socks help with Achilles tendonitis? در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1396 11:16 ب.ظ و <-ctime-> دقیقه ارسال شده است

Amazing issues here. I'm very happy to peer your post.
Thanks so much and I am having a look forward to
contact you. Will you kindly drop me a mail?این نظر توسط Can you lose weight by doing yoga? در تاریخ سه شنبه 14 شهریور 1396 10:21 ب.ظ و <-ctime-> دقیقه ارسال شده است

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article
and the rest of the site is extremely good.فرم ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگپایگاه هواداری پرسپولیس سرخ.
PerspoliseSorkh fan club

مدیر وبلاگ : Nima Hoseinkhan


آرشیو وبلاگ